Kallelse till årsmöte Karlskoga Enduroklubb

Onsdagen den 26:e februari 2020 kl.18:00 i Klubblokalen Noravägen 3 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Fråga om mötet i stadgeenlig ordning blivit utlyst 4. Upprättande av röstlängd 5. Val av ordförande för mötet 6. Val av sekreterare för mötet 7. Val av justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordförande justera årsmötets protokoll….
Läs mer!