Kallelse till årsmöte Karlskoga Enduroklubb

Onsdagen den 26:e februari 2020 kl.18:00 i Klubblokalen Noravägen 3
Dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Fråga om mötet i stadgeenlig ordning blivit utlyst
4. Upprättande av röstlängd
5. Val av ordförande för mötet
6. Val av sekreterare för mötet
7. Val av justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordförande justera årsmötets protokoll.
8. Styrelsens verksamhetsberättelse,
9. Styrelsens ekonomiberättelse,
10. Revisionsberättelse,
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, mötesordförande frågar medlemmarna
12. Förslag av styrelsen samt fastställand av medlemsavgifter för 2021,
13. Förslag av medlemmar (förslag skall vara styrelsen tillhanda 15 dagar före mötet)
14. Budget för 2020
15. Val av ordförande 1 år
16. Val av sekreterare, kassör, suppl., på 2 år.
17. Val av revisorer, en väljs, sitter på två år, den andra sitter kvar ett år.
18. Val av valberedning,
19. Fastställande av övriga kommittéer och utskott (ungdomskommitté, pressansvarig, banansvariga), Tävlingkommittér
20. Övriga frågor
21. Mötets avslutande